fbpx

מהו הפטר חובות

יש לכם שאלה אנחנו פה

מאמרים דומים

ההפטר הוא בעצם הסיבה העיקרית לפניית יחידים להליך חדלות פרעון, כך שחובותיו ימחקו והוא יוכל לפתוח דף חדש ולהתחיל לנהל חיים כלכלים חדשים ותקינים.

במאמר זה אסביר מהו ההפטר המיוחל שניתן לחייב במסגרת הליך חדלות פרעון.

ההפטר הוא צו שניתן בתום תקופת התשלומים, הפוטר את היחיד מיתרת חובות העבר שלא ניתן לפרוע מקופת הנשייה.

בעצם צו ההפטר הינו אישור על עמידה של החייב בכל התנאים שנקבעו בצו לשיקום כלכלי.

ההפטר הוא בעצם הסיבה העיקרית לפניית יחידים להליך חדלות פרעון, כך שחובותיו ימחקו והוא יוכל לפתוח דף חדש ולהתחיל לנהל חיים כלכלים חדשים ותקינים.

לאחר קבלת ההפטר, יכול החייב לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לבקש את סגירת כל תיקי ההוצאה לפועל נגדו במסגרת טענת "פרעתי.

עם כניסתו של חוק חדלות פרעון החדש לתוקף, חל שינוי מהותי בנוגע להפטר והגישה כיום הינה כי יש להחזיר את החייב לפעילות כלכלית תקינה מוקדם ככל הניתן ולאפשר לו לקבל הפטר בטרם הסתיים הליך חדלות הפרעון של החייב לרבות הליך מימוש נכסיו. כתוצאה מכך, היחיד מקבל הפטר מיד לאחר שהוא מסיים לשלם את צו התשלומים שנקבע לו, ללא תלות במשך הזמן שייקח לנאמן לממש את נכסיו אם קיימים.

ההפטר שניתן לחייב חל על כל "חובות העבר" של היחיד, שלא ניתן לפרוע מקופת הנשייה, זולת חובות שהוחרגו מהפטר.

מהם חובות עבר שניתן לקבל עליהם הפטר?

1.חובות שהיו ליחיד במועד הכניסה להליך (מתן הצו לפתיחת הליכים), לרבות חוב מותנה;

2.חוב שנבע ממעשה או מחדל שעשה החייב לפני כניסתו להליך לרבות חוב בגין מעשה נזיקי;

3.חוב שנובע מהפרת התחייבות שנטל היחיד לפני כניסתו להליך ובלבד שההפרה נובעת מהליכי חדלות פרעון כגון חייב שהתחייב לספק סחורה, שלא קוימה, בעקבות הפסקת ניהול עסקו בהליכי חדלות פרעון;

4.חוב למוסד לביטוח לאומי הנובע מגמלה והפרשי הצמדה וריבית שנוספו לכל אחד מהחובות שלעיל.

על איזה חובות לא יחול ההפטר?

ישנם חובות מיוחדים שלא ניתן לקבל עבורם הפטר והם:

1.תשלומים עונשיים (קנסות, קנסות חניה וקנסות עירוניים)- תשלום עונשי מוגדר כקנס, עיצום כספי וכל תשלום אחר שהוטל כעיצום על החייב בידי רשות שיפוטית או רשות מנהלית בשל הפרה של חוק. החייב יחוייב בתשלומם גם לאחר סיום הליכי חדלות פרעון.

יצויין, כי במקרים חריגים ביהמ"ש יכול לקבוע כי החייב ישלם רק את קרן הקנס בלבד והיחיד יקבל הפטר מהריביות שהתווספו לקנס.

2.חוב שנוצר במרמה או נובע מגניבה, עבירת מין או אלימות חמורה;

3.חוב מזונות לפי פסק דין.

חייבים בעלי חוב מזונות שימו לב:  ניתן לקבל הפטר מחוב מזונות, אולם ההפטר יינתן במקרים חריגים מאוד, שבהם החייב מצוי במצב כלכלי קשה מאוד ללא אופק להשתפר וכן חייב בעל נסיבות חיים קשות מאוד.

ביהמ"ש יקח בחשבון פרמטרים שונים לפני קבלת ההחלטה בבקשת הפטר לחוב מזונות ביניהם: גילו של החייב, מצבו הבריאותי, חייב ללא נכסים, כושר השתכרותו של החייב וצפי להכנסות עתידיות, נסיבות היווצרות חוב המזונות ותום הלב של שני הצדדים. כמו כן, ביהמ"ש בוחן את מצבם הכלכלי של הזכאים למזונות והאם מדובר בחוב ישן מאוד מהעבר הרחוק.

ביהמ"ש מוסמך גם להפחית את חוב המזונות ואף לתת דחיה של התשלומים.

לגבי חובות בגין פיצוי לנפגעי עבירה, ביהמ"ש ראשי להחריג מההפטר.

במהלך ההליך, בית המשפט בוחן את התנהלותו של החייב מבקש ההפטר ולכן על היחיד לנהוג בהגינות כאשר הוא מצוי בהליך חדלות פרעון, שכן הפטר ניתן לביטול במקרים מסוימים.

ביחד איתי בפגישת הייעוץ ולאורך כל הדרך נבנה אסטרטגיה נכונה לקבלת ההפטר ואסייע גם לאחר קבלת ההפטר המיוחל.

הפטר לאלתר-

לחייבים שכושר השתכרותם לא עולה על דמי מחייתם והם אינם בעל כושר פרעון לחובות, ניתן להגיש בקשה להפטר מיידי המכונה "הפטר לאלתר". במסגרת ההפטר, לא יקבע לחייב צו תשלום חודשי ויינתן לו הפטר מיידי כבר בדיון בתוכנית לשיקום כלכלי.

יצירת קשר