fbpx

הפטר חובות

​מהו הפטר חובות? צו ההפטר מעניק שיקום כלכלי לחייב והפטר מכל חובותיו – מחיקת חובות, שקדמו למתן הצו מלבד מספר סוגי חובות ההפטר אינו פוטר את החייב מחובות בגין קנסות, חוב מזונות, חוב שנוצר במרמה ודמי נזק שטרם נקצבו. צו הפטר ניתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל, והוא פוטר את החייב מכל חובותיו, מלבד חובות מסוימים המפורטים בהמשך. "צו הפטר" מאפשר לחייב להפרע מחובותיו לנושא אם לא ניתן לממש רכוש על מנת לסגור חוב זה במסגרת תהליך של הוצאה לפועל.

במשך 3-5 שנים החייבים יאלצו לשלם חלק מחובותיהם לנושים על פי יכולותיהם הכלכליות. בזמן הזה, לפי ראיית המחוקק, החייבים ילמדו התנהלות כלכלית נכונה ותכנון תקציבי. חלק ניכר מהחייבים יוכל אחרי התקופה ושילם את חובותיו לחזור לחיים רגילים ללא עיקולים וסנקציות כלכליות ולקבל הפטר משארית החוב.
חייבים חלשים, שאינם משתכרים סכום גבוה עשויים לקבל סעד נוסף מבית המשפט בדמות תשלום של החוב במשך שנה חדשה ולאחר מכן יקבלו הפטר מהחוב כולו. כך, בניגוד למצב שהיה בעבר, חובות שהיו עוצרים את היכולת של אדם או עסק להשתקם כלכלית בשל ריביות גבוהות שהצטברו ישולמו באופן חלקי ויאפשרו לכל אדם להשתקם. נציין, במאמר מוסגר, כי אם בית המשפט מתרשם כי הכניסה לחוב התבצעה במכוון תאלצו לשלם לאורך זמן את החוב בתוספת ריבית בדומה לתהליך איחוד תיקים.
הנכסים שניתן להנזיל על מנת לכסות את החוב ימומשו על ידי הכונס הרשמי ותהליך היציאה מהחוב יתעכב בשנים רבות. לא נעים. לאור השינויים הללו קיימת חשיבות גבוהה יותר בשימוש בשירותי עו"ד פשיטת רגל המציג בשמכם בצורה נכונה את התהליך שגרם לכם להיכנס לחוב ומאפשר לכם לצאת ממנו.
​השימוש בחוק כדאי עבור מי שאינו מצליח להגיע להסדר עם נושיו וזקוק להגנה שמעניק החוק, עצירת ההליכים המתנהלים וריכוזם תחת מקום אחד באופן שיאפשר הגעה להסדר עם הנושים. הדבר מתאים אף לתאגיד שזקוק לתקופת שיקום על-מנת לעלות על הדרך לשיקום כלכלי.
הנזק לטווח הקצר הינו ההגבלות אשר יוטלו על היחיד עם מתן צו לפתיחת הליכים ובהם למשל עיכוב יציאה מהארץ והגבלה בשימוש בכרטיס אשראי. בתאגיד יעברו כל סמכויות נושאי המשרה לנאמן. נזק נוסף, אשר אף מתעצם לאור חוק נתוני אשראי התשע"ו-2016, הינו הכתם שיוטל על יחיד או תאגיד (במידה ולא פורק) אשר יתקשה לקבל אשראי בעתיד וסביר כי גופים רבים ימנעו מלהתקשר עמו בעסקאות.
​החוק החדש ממנה את "כונס הנכסים הרשמי" ל"מוסד הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי". על פי החוק החדש, הממונה הוא זה שייתן את צו פתיחת ההליכים ליחיד החייב, תוך 30 יום ממועד פתיחת התיק. זאת, במקום בית המשפט, שנכון להיום נותן צו כינוס נכסים בתחילת ההליך. תקופת הביניים – מיום מתן צו פתיחת ההליכים ועד יום מתן הצו לשיקום כלכלי ליחיד – אמורה להימשך שנה. לאחר מתן הצו לשיקום כלכלי ליחיד, הוא יידרש להעביר תשלומים לנושים, לאורך תקופה קצובה של שלוש שנים.
יש לזכור, כי מרגע פתיחת ההליך, בכל פניה של החייב לביצוע עסקה כלשהיא, כולל מתן אשראי, עליו לציין כי הוא חדל פירעון. הדבר מגביל את החייב מלבצע עסקאות חדשות במצב זה ולקדם את עסקיו. החשש הוא כי חייבים רבים במקום להתמודד עם חובותיהם יבחרו בהליך זה, מבלי להבין את משמעותיו האמיתיות. יש להבהיר הליך של פשיטת רגל הוא כתם כלכלי ויש לעשות הכל על מנת להימנע ממנו.
​מעבר לכך, מרגע תחילת ההליך, מאגרי המידע של החברות מציינות זאת ברישומיהן, וסביר להניח כי גופים עסקיים שונים ייזהרו ביותר מלקיים פעילות עסקית עם חודל פירעון, דבר שיגביל ביותר את המשך ניהול עסקיו של אותו אחד. כך גם מרגע פתיחת ההליך, ניתן כנגד החייב צו עיכוב יציאה מן הארץ, החייב מוגדר כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, מוגבל מלהשתמש בכרטיסי אשראי ושיקים ואינו יכול להקים תאגיד.

יצירת קשר